• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên Năm học 2022 - 2023

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐIỀN MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 53 /KH-THĐM

 

Điền Mỹ, ngày 02  tháng 6 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên

Năm học 2022 - 2023

 

 

          Căn cứ Văn bản số: 851/SGDĐT-GDTX&CN  ngày  09/5/2022  của  Sở

GD&ĐT;  công văn số: 307/ PGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của phòng GD&ĐT Hương Khê về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023;

          Trường TH  Điền Mỹ  xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2022 - 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm học 2021-2022 trường TH Điền Mỹ  có  31 cán bộ, giáo viên nhân viên, trong đó cán bộ quản lý 2, giáo viên 23, nhân viên 2.

Về trình độ cán bộ quản lý: 1 cao đẳng, 1 đại học,  giáo viên gồm: 4 cao đẳng và 19 đại học.

Cuối năm học 2020-2021 đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp cán bộ quản lý: 1 khá, 1 đạt,  giáo viên gồm: 1 tốt, 19 khá và 3 đạt.

Đại đa số giáo viên nhiệt tình và tận tâm với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Tỷ lệ đội ngũ giáo viên đã từng đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp huyện khá cao, có 1 số đồng chí đã từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

2.  Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên hàng năm luân chuyển nhiều, nên việc xây dựng đội ngũ cốt cán của trường thiếu ổn định.

Trường có 2 điểm cách xa nhau nên việc tập trung trao đổi phát triển chuyên môn, nghiệp vụ khó thực hiện được thường xuyên.

 3. Điểm mạnh :

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên đầu có ý thức trong việc học tập, bồi dưỡng  nâng cao trình độ.

Tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học khá cao (82,6%)

Trong trường có 1 đồng chí hiện là giáo viên cốt cán cấp huyện luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho đồng nghiệp.

4. Điểm hạn chế :

Cán bộ quản lý đã lớn tuổi phải nổ lực rất nhiều mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới,  nhất là đổi mới trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường

Một số giáo viên còn ngại đổi mới chưa chủ động học tập nghiên cứu để thực dạy học và giáo dục theo hưng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Vệc tiếp cận, ứng dụng CNTT của cán bộ quản lý và giáo viên còn gặp nhiều khó khăn qua tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp về tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục có 45% đạt, 34% khá và 21% tốt

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG,  LOẠI HÌNH TỔ CHỨC

1- Nội dung:

1.1-  Chương trình bồi dưỡng 01

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học Tiểu học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2- Chương trình bồi dưỡng 02

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 của tỉnh Hà Tĩnh:

- Các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục mới ban hành

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Triển khai dạy học tài liệu địa phương lớp 1, lớp 2

- Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học ở các lớp 3,4,5

- Dạy bơi và phòng, chống đuối nước, tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

1.3- Chương trình bồi dưỡng 03

Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm:

GV, CBQL tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm theo quy định tại các thông tư nói trên.

2- Thời lượng

Mỗi chương trình bồi dưỡng có thời lượng là 40 tiết/năm/CBQL, giáo viên

3- Loại hình tổ chức:

3.1- Tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung; hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lý trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

3.2- Từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp.

3.3- Bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, cán bộ quản lý; Thông qua việc tham gia tập huấn tự nghiên cứu, tự học trong tài liệu, thực hiện dạy trên lớp, báo cáo chuyên đề, dạy thể hiện, làm bài thu hoạch, …

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; thực tiễn quản lý nhà trường. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết) bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX.

2. Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

3. Xếp loại kết quả:

a) Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

b) Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu tại điểm a Khoản này.

4. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

V.  HỒ SƠ BÔI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

        1. Cá nhân:

        - Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;

        - Kế hoạch cá nhân;

        - Tài liệu theo từng nội dung quy định;

        - Bài viết thu hoạch;

          2. Trường:

        -  Kế hoạch BDTX của trường.

        -  Sổ theo dõi, danh sách GV tham gia bồi dưỡng và không tham gia bồi dưỡng;

        - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

            VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Đối với BGH, Tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2022-2023 của trường, của Tổ chuyên môn và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX đến tận cán bộ, giáo viên ;

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX ; kiểm tra phê duyệt kế hoạch BDTX của từng  giáo viên;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên;

- Cung cấp đề cương viết báo cáo thu hoạch, viết báo cáo các chuyên đề khi có yêu cầu; tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên;

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại điều 11 của Thông tư  số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019  của Bộ Giáo dục và đào tạo về  ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ  sở giáo dục  mầm non,  cơ  sở giáo dục  phổ thông và  giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

          2. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường:

- Lập kế hoạch BDTX của cá nhân dựa, cập nhật tải tài liệu đề nghiên cứu;

- Nghiêm túc tham gia các đợt học tập, chuyên đề, tập huấn

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm báo cáo viên khi có yêu cầu của cấp trên, trình bày những vướng mắc, khó khăn với tổ trưởng và BGH để cùng tháo gỡ.

   3. Lịch thực hiện cụ thể như sau:

 

TT

Công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Triển khai trước Hội đồng kế hoạch BDTX của trường, hướng dẫn xây dựng kế hoạch BDTX của từng cá nhân trường.

- Hiệu trưởng

- Giáo viên

 Trước 20/5/2022

2

Phó hiệu trưởng, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2022-2023 của cá nhân trình HT phê duyệt

- Phó hiệu trưởng

- Giáo viên

Trước 31/5/2022

3

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2022-2023 của cá nhân.

- CBQL xây dựng KH BDTX của trường

 

CBQL

Trước 03/5/2022

4

-Trình Kế hoạch BDTX năm học 2022-2023 của nhà trường và kế hoạch BDTX năm học 2022-2023 của cá nhân Hiệu trưởng lên Phòng GD&ĐT phê  duyệt.

Hiệu trưởng

Ngày 04/5/2022

5

Tổ chức BDTX, đánh giá kết quả theo kế hoạch cụ thể của Phòng GD&ĐT cho từng nội dung.

- BGH

- Các tổ CM

- Giáo viên

Từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023

6

Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX  báo cáo về Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng.

Tháng 5/2023

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí trường TH Điền Mỹ năm học 2022 - 2023; đề nghị các cán bộ QL, tổ chuyên môn, giáo viên  nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Hương Khê (bc);

- BGH, GV toàn trường;

- Lưu:VT.

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Phan Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường Tiểu học Điền Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết