• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SGK LỚP 3, LỚP 7, LỚP 10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH NĂM HỌC 2022-2023

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /QĐ-UBNDHà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10
sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
từ năm học 2022 - 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục
phổ thông;
Căn cứ các Quyết định phê duyệt và phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo
khoa lớp 3, lớp 7, lớp10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ các Quyết định: số 815/QĐ-UBND, số 813/QĐ-UBND, số 814/QĐ-
UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Hội đồng
lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm 2022 và kết quả lựa chọn sách
giáo khoa của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp10;
Căn cứ nội dung báo cáo tại Văn bản số 1050/BC-SGDĐT ngày 30/5/2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp
10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm
học 2022-2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số
1254/TTr-SGDĐT ngày 20/6/2022 (kèm theo dự thảo Quyết định) về việc đề nghị
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023 (sau khi có
kết quả thống nhất của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp
10 cấp tỉnh).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 -
2023 (có Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm thông báo danh
mục sách giáo khoa được phê duyệt kèm theo Quyết định này đến các cơ sở giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật hiện hành.
- Trong mọi trường hợp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước Pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023 được lựa
chọn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ sở giáo dục phổ
thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; để b/c
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

TTTên sáchTên tác giảxuất bản Nhà
1Tiếng Việt 3,
Tập 1
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà,
Trần Mạnh Hưởng.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
Tiếng Việt 3,
Tập 2
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng,
Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
2Tiếng Việt 3,
Tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương
(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh,
Trần Kim Phượng.
Giáo dục
Việt Nam
Tiếng Việt 3,
Tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương
(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị
Lan, Đặng Thị Hảo Tâm.
3Toán 3Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ
biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải,
Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.
Giáo dục
Việt Nam
4Toán 3Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên),
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
Đại học
Sư phạm
5Đạo đức 3Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên
(Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng,
Nguyễn Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị
Hàn Thy.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
6Đạo đức 3Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam
(Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc
Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.
Giáo dục
Việt Nam
7Tự nhiên và
Xã hội 3
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên),
Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.
Đại học
Sư phạm
8Tự nhiên và
Xã hội 3
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ
biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng
Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Giáo dục
Việt Nam
9Giáo dục thể
chất 3
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng
(Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ
Thị Mai Phương.
Đại học
Sư phạm
10Giáo dục thể
chất 3
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng
Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ
Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.
Giáo dục
Việt Nam
11Âm nhạc 3Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ
Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
12Âm nhạc 3Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh
Giáo dục
Việt Nam

 

TTTên sáchTên tác giảxuất bản Nhà
Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.
13Mĩ thuật 3Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình
(Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.
Đại học
Sư phạm
14Mĩ thuật 3Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển,
Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh,
Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang.
Giáo dục
Việt Nam
15Hoạt động trải
nghiệm 3
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang
Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang
Quế.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ Chí
Minh
16Hoạt động trải
nghiệm 3
Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên),
Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi ThịHương Liên, Trần Thị Tố Oanh.
Giáo dục
Việt Nam
17Tin học 3Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.
Đại học
Sư phạm
18Tin học 3Trần Trung (Chủ biên), Trịnh Thị Phương Thảo, Chu
Vĩnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc
Giang, Nguyễn Phát Tài, Đào Thị Thêm.
Đại học
Vinh
19Tin học 3Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai
(Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá
Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt.
Giáo dục
Việt Nam
20Tin học 3Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị
Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị Thuần.
Đại học
Vinh
21Công nghệ 3Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ
biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn
Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.
Giáo dục
Việt Nam
22Công nghệ 3Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng Đình
Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai
Lan.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ Chí
Minh
23Tiếng Anh 3
(Global
Success)
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên),
Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc,
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.
Giáo dục
Việt Nam
24Tiếng Anh 3
(i-Learn
Smart Start)
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ Chí
Minh
25Tiếng Anh 3
(English
Discovery)
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng.Đại học
Sư phạm
26Tiếng Anh 3
(Wonderful
World)
Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương,
Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư
Đại học
Sư phạm
(Danh mục gồm có 26 sách giáo khoa lớp 3)./.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

TTTên sáchTên tác giảxuất bản Nhà
1Ngữ văn 7,
Tập 1
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống
(Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền,
Nguyễn Văn Lộc.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
Ngữ văn 7,
Tập 2
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống
(Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu Hiền,
Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Văn Lộc.
2Ngữ văn 7,
Tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng,
Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị
Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn
Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.
Giáo dục
Việt Nam
Ngữ văn 7,
Tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng,
Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn
Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.
3Toán 7,
Tập 1
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
Đại học
Sư phạm
Toán 7,
Tập 2
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn
Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
4Toán 7,
Tập 1
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan
(Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần
Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,
Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.
Giáo dục
Việt Nam
Toán 7,
Tập 2
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan
(Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần
Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,
Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.
5Tiếng Anh 7
Global
Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi
(Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan,
Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc
Tuấn.
Giáo dục
Việt Nam
6Tiếng Anh 7
i-Learn Smart
World
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
7Giáo dục
công dân 7
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt
Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy
Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu
Trang.
Đại học
Huế
8Giáo dục
công dân 7
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai
Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng
Giáo dục
Việt Nam

 

TTTên sáchTên tác giảxuất bản Nhà
Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.
9Khoa học
tự nhiên 7
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo,
Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên),
Nguyễn Văn Biên, Đào Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội,
Ngô Văn Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai,
Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn Vụ.
Đại học
Sư phạm
10Khoa học
tự nhiên 7
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê
Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị
Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền,
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ,
Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.
Giáo dục
Việt Nam
11Lịch sử và
Địa lí 7
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn
Thế Bình (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Thu Hiền,
Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn
Ninh, Ninh Xuân Thao; Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông
(đồng Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Minh Tuệ
(Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tường Huy, Trần Thị
Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, Ngô Thị Hải Yến.
Đại học
Sư phạm
12Lịch sử và
Địa lí 7
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch
sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần
Lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ
biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh
Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ
biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu
Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu
Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.
Giáo dục
Việt Nam
13Tin học 7Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên),
Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê.
Đại học
Sư phạm
14Tin học 7Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng
(Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh
Mai, Hoàng Thị Mai.
Giáo dục
Việt Nam
15Công nghệ 7Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương Văn
Nhiệm (Chủ biên), Phạm Thị Lam Hồng, Nguyễn Thị
Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
16Công nghệ 7Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ
biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu
Hương, Kim Văn Vạn.
Giáo dục
Việt Nam
17Âm nhạc 7Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ
biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị
Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.
Giáo dục
Việt Nam
18Âm nhạc 7Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc
Tuyên.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh

 

TTTên sáchTên tác giảxuất bản Nhà
19Mĩ thuật 7Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ
Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh
Hương.
Giáo dục
Việt Nam
20Mĩ thuật 7Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô
Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ,
Nguyễn Thị Hồng Thắm.
Đại học
Sư phạm
21Giáo dục
thể chất 7
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc (Chủ
biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng
Thị Thu Thủy.
Đại học
Sư phạm
22Giáo dục
thể chất 7
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ
biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị
Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần
Mạnh Hùng.
Giáo dục
Việt Nam
23Hoạt động
trải nghiệm,
hướng nghiệp
7
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn
(Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh,
Bùi Thanh Xuân.
Đại học
Sư phạm
TP Hồ
Chí Minh
24Hoạt động
trải nghiệm,
hướng nghiệp
7
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ
biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn
Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.
Giáo dục
Việt Nam
(Danh mục gồm có 24 sách giáo khoa lớp 7)./.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
tháng 6 năm 2022

 

TTTên sáchTên tác giảNhà xuất
bản
1Ngữ văn 10,
Tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy
Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị
Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị
Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong.
Giáo dục
Việt Nam
Ngữ văn 10,
Tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy
Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị
Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị
Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong.
Chuyên đề học tập
Ngữ văn 10
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng
(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu
Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc
Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân.
2Ngữ văn 10,
Tập 1
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ
biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm
Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần
Văn Sáng.
Đại học
Huế
Ngữ văn 10,
Tập 2
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ
biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm
Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn
Thuấn.
Chuyên đề học tập
Ngữ văn 10
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ
biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm
Thị Thu Hương.
3Toán 10,
Tập 1
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh,
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên),
Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà
Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng
Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim
Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
Giáo dục
Việt Nam
Toán 10,
Tập 2
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh,
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ
biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị
Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà,
Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị
Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia
Vượng.
Chuyên đề học tập
Toán 10
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh,
Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt
Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Dương
Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
4Toán 10,
Tập 1
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Đại học

 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh
Phương, Phạm Hoàng Quân.
Sư phạm
Toán 10,
Tập 2
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh
Phương, Phạm Hoàng Quân.
Chuyên đề học tập
Toán 10
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị
Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh
Phương, Phạm Hoàng Quân.
5Tiếng Anh 10
Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị
Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng
Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị
Kim Phượng.
Giáo dục
Việt Nam
6Tiếng Anh 10
English Discovery
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy Hồng,
Nguyễn Thu Hiền.
Đại học
Sư phạm
7Tiếng Anh 10
i-Learn Smart
World
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh,
Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn
Thụy Uyên Sa.
Đại học
Huế
8Giáo dục thể chất
10: Cầu lông
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt
Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị
Ngoãn, Trần Văn Vinh.
Giáo dục
Việt Nam
Giáo dục thể chất
10: Bóng đá
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn
(Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn
Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến.
Giáo dục thể chất
10: Bóng chuyền
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.
Giáo dục thể chất
10: Bóng rổ
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn
Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn
Trần Phúc, Đặng Hà Việt.
9Giáo dục thể chất
10: Bóng đá
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang
Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn
Thành, Đinh Thị Mai Anh.
Đại học
Sư phạm
Giáo dục thể chất
10: Đá cầu
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang
Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân
Tùng, Đinh Thị Mai Anh.
Giáo dục thể chất
10: Bóng rổ
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang
Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh.
Giáo dục thể chất
10: Cầu lông
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang
Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn
Thạch, Đinh Thị Mai Anh.
10Lịch sử 10Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt),
Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT
kiêm Chủ biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn
Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn
Thủy, Trần Thị Vinh.
Giáo dục
Việt Nam

 

Chuyên đề học tập
Lịch sử 10
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt),
Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT
kiêm Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị
Phụng.
11Lịch sử 10Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn
Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn
Mạnh Hưởng.
Đại học
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Lịch sử 10
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn
Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn
Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền.
12Địa lí 10Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn
Việt Khôi (đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ
Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương
Thảo.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Địa lí 10
Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn
Đình Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng.
13Địa lí 10Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ
(Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết
Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang
Thanh, Lê Mỹ Dung.
Đại học
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Địa lí 10
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ
(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai
Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.
14Giáo dục kinh tế và
pháp luật 10
Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An,
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Giáo dục kinh tế và
pháp luật 10
Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Phạm Thị Kim
Dung, Nguyễn Thị Toan.
15Giáo dục kinh tế và
pháp luật 10
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt
Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương
Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật
Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng
Thị Thuận.
Đại học
Huế
Chuyên đề học tập
Giáo dục kinh tế và
pháp luật 10
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt
Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương
Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật
Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng
Thị Thuận.
16Vật lí 10Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh
(Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn
Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Vật lí 10
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang
Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh
Hải.
17Vật lí 10Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm ChủĐại học

 

biên), Lê Đức Ánh, Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến
Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình,
Trương Anh Tuấn.
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Vật lí 10
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình.
18Hoá học 10Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư
(Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải,
Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Hoá học 10
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư
(Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải,
Vũ Anh Tuấn.
19Hoá học 10Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc
Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ.
Đại học
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Hoá học 10
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc
Hà.
20Sinh học 10Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị
Quyên, Nguyễn Lai Thành.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Sinh học 10
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam.
21Sinh học 10Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo
(Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng,
Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược.
Đại học
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Sinh học 10
. Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo
(Chủ biên), Phan Duệ Thanh, Trần Thị Thúy,
Nguyễn Thị Hồng Vân.
22Tin học 10Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc
(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Tin học 10: Khoa
học máy tính
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà
(Chủ biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu
Thiên.
Chuyên đề học tập
Tin học 10: Tin học
ứng dụng
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc
(Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt.
23Tin học 10Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ
biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh
Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung,
Nguyễn Thanh Tùng.
Đại học
Sư phạm
Chuyên đề học tập
Tin học 10: Khoa
học máy tính
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh
Thủy (Chủ Biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc
Long.
Chuyên đề học tập
Tin học 10: Tin học
ứng dụng
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ
biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thanh Tùng.
24Âm nhạc 10Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà,
Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng.
Giáo dục
Việt Nam

 

Chuyên đề học tập
Âm nhạc 10
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ
biên), Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp.
25Âm nhạc 10Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng
Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên.
Đại học
Huế
Chuyên đề học tập
Âm nhạc 10
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng
Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa.
26Mĩ thuật 10:
Hội họa
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh.
Giáo dục
Việt Nam
Mĩ thuật 10:
Kiến trúc
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc
Thanh Trang.
Mĩ thuật 10:
Thiết kế mĩ thuật
đa phương tiện
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh.
Mĩ thuật 10:
Lí luận và lịch sử
mĩ thuật
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh
(Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh.
Mĩ thuật 10:
Đồ họa tranh in
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh
Phúc.
Mĩ thuật 10:
Điêu khắc
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Đinh Gia Lê.
Mĩ thuật 10:
Thiết kế thời trang
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.
Mĩ thuật 10:
Thiết kế đồ họa
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Vương Quốc Chính.
Mĩ thuật 10:
Thiết kế công nghiệp
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Đỗ Đình Tuyến.
Mĩ thuật 10:
Thiết kế mĩ thuật
sân khấu, điện ảnh
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy
Anh (Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh
Việt.
Chuyên đề học tập
Mĩ thuật 10
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May.
27Công nghệ 10: Thiết
kế và công nghệ
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),
Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn
Sơn, Võ Thị Như Uyên.
Giáo dục
Việt Nam
Chuyên đề học tập
Công nghệ 10:
Thiết kế
và công nghệ
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc
Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn.
Công nghệ 10: Công
nghệ trồng trọt
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới
(Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi
Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân,
Bùi Ngọc Tấn.
Chuyên đề học tậpLê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới

 

Công nghệ 10:
Công nghệ
trồng trọt
(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu
Hương, Bùi Ngọc Tấn.
28Công nghệ 10: Thiết
kế và công nghệ
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô
Văn Thanh, Tổng Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng.
Đại học
Huế
Chuyên đề học tập
Công nghệ 10:
Thiết kế
và công nghệ
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn
Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô
Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn
Vượng.
Công nghệ 10: Công
nghệ trồng trọt
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị
Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn
Công Ước, Bùi Thị Hải Yến.
Chuyên đề học tập
Công nghệ 10:
Công nghệ trồng trọt
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị
Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị
Hải Yến.
29Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 10
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh
Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh,
Trần Thị Thu.
Giáo dục
Việt Nam
30Hoạt động trải
nghiệm, hướng
nghiệp 10
Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia
Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi
Thanh Xuân.
Đại học
Huế
31Giáo dục quốc
phòng và an ninh
10
Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài
Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn
Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng,
Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình,
Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương
Hồng Sinh.
Đại học
sư phạm
TP Hồ Chí
Minh
32Giáo dục quốc
phòng và an ninh
10
Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí
Kiên (Chủ biên), Ngô Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy,
Mai Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Vũ văn Ninh,
Doãn Văn Nghĩa.
Giáo dục
Việt Nam
(Danh mục gồm 32 sách giáo khoa lớp 10)./.

 

 


Tác giả: Trường Tiểu học Điền Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết