• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TRƯỜNG TH ĐIỀN MỸ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /KH-THĐM

Điền Mỹ, ngày 01 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023

 

Căn cứ thông tư số: 25/2020/TT-BGDĐT,  ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số: 438/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 13/2021-QĐ-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2021của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Kế hoạch số: 94 /KH-PGDĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Phòng GD-ĐT Hương Khể về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3,  lớp 7 trong các cơ sở giáo dục, năm học 2022-2023.

Trường TH Điền Mỹ  xây dựng Kế hoạch triển khai lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3,  năm học 2022- 2023 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan tổ chức giới thiệu  SGK lớp 3 thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt  nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK để giúp cán bộ, giáo viên có cơ sở lựa chọn SGK theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT  ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa  trong cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Tham mưu để Phòng Giáo và Đào tạo đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn SGK lớp 3 thuộc danh  mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt theo Thông tư số 25/2020/TT BGDĐT để sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT. Mỗi môn học/hoạt động giáo dục  ở lớp 3 lựa chọn một hoặc một số SGK. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

3. Phối hợp với Sở GDĐT và các đơn vị liên quan cung ứng đầy đủ, kịp thời  SGK lớp 3 cho học sinh.

4. Tăng cường năng lực cho giáo viên dự kiến dạy lớp 3, năm học  2022-2023 và cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa triển khai Chương trình GDPT 2018.  

II. Yêu cầu

1. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi hội thảo giới thiệu SGK lớp 3 do Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan tổ chức,  bảo đảm khách quan, trung thực, đầy đủ thông tin về danh mục SGK làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn SGK.

2. Lựa chọn SGK phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa  phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở GDPT và tiêu chí

lựa chọn SGK được quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021  của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT trên  địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, công  bằng, trung thực; đúng quy định của Bộ GDĐT và các quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các nhà xuất bản cung ứng SGK lớp 3 (sau khi được  Sở GDĐT hướng dẫn) đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ  sở GDPT, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

4. Đảm bảo 100% giáo viên (bao gồm cả GV dự phòng) dự kiến dạy lớp 3 năm học 2022-2023 và CBQL được bồi dưỡng sử dụng SGK.

5. Bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 3 năm học 2022-2023 được  lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên, là một phần trong tổng  thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày  12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên,  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên  trung tâm giáo dục thường xuyên. Thời lượng bồi dưỡng được tính trong Chương  trình bồi dưỡng theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục  phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban  hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa

- Trường nhận bản cứng sách mẫu tại Phòng, tổ chức cho các tổ chuyên  môn nghiên cứu.

- Chuyên môn tải bản sách điện tử gửi cho toàn thể giáo viên đề nghiên cứu

- Thời gian:

+ Nhận bản mẫu Sách giáo khoa, tài liệu bắt đầu từ ngày 01 đến 10/3/2022

+ Tải bản sách điện tử gửi cho toàn thể giáo viên từ ngày 10 đến 15/3/2022

+ Cá nhân nghiên cứu ở: Từ 01 - 24/3/2022 .

2. Tham gia Hội thảo giới thiệu SGK lớp 3

2.1. Nội dung: Giới thiệu SGK lớp 3 thuộc Danh mục SGK lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt  (Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT).

2.2. Hình thức tham gia: Tham gia Hội thảo bằng hình thức trực tuyến, trực  tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

2.3. Thời gian, địa điểm và thành phần: Theo Văn bản số 325/SGDĐT-GDPT ngày 01/3/2022 của Sở GDĐT.

3. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa ở tổ chuyên môn

-  Từ ngày 01 đến ngày 23/3/2022  các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu,  các SGK của môn học/hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn  phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK đã được UBND tỉnh quy định viết Phiếu đánh giá sách giáo khoa lớp 3 theo chương trình phổ thông 2018 (Dành cho giáo viên của Tổ chuyên môn)

- Ngày 25/3/2022 Tổ chuyên môn tổ chức họp thảo luận và đánh giá nhận xét ưu điểm, khuyết điểm từng quyển sách, bỏ phiếu kín  lựa chọn ít nhất 01 (một) SGK cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục; lập hồ sơ gửi  về hiệu trưởng. Hồ sơ gồm:

+ Bản nhận xét đánh giá SGK của từng thành viên (những ưu điểm, nhược  điểm của các cuốn sách);

+ Biên bản họp tổ chuyên môn lựa chọn SGK;

+ Biên bản bỏ phiếu lựa chọn SGK;

+ Danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023 có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên  môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

4. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa ở trường

- Ngày 26/3/2022 nhà trường tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về lập hồ sơ gửi về Phòng  GDĐT. Hồ sơ gồm:

+ Biên bản cuộc họp;

+ Danh mục SGK được đề xuất lựa chọn có chữ kí của hiệu trưởng và các tổ  trưởng tổ chuyên môn.

- Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định nộp về Phòng trước ngày 04/4/2022.

5. Công bố danh mục SGK lớp 3 được phê duyệt

5.1. Nội dung: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh nhà trường thông báo danh mục SGK được phê duyệt đến các phụ huynh và nhân dân.

5.2. Hình thức: Danh mục SGK được đăng tải trên nhóm zalo phụ huynh học sinh lớp 3, Website của nhà trường, các cuộc họp với cha mẹ học sinh.

6. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí sử dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

Nhà trường tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lí tham gia các lớp tập huấn do giáo viên cốt cán hướng dẫn về sử dụng  sách giáo khoa lớp 3, các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn.

6.1. Cán bộ quản lý

- Xây dựng kế hoạch

- Chuẩn bị đầy đủ SGK, tài liệu gồm bản in và tải bản điện tử; các phương tiên dạy học

- Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do cấp trên tổ chức

- Tổ chức cho giáo viên tập huấn tại trường, dạy thể hiện, hội thảo

- Thực hiện kiểm tra việc dạy học của giáo viên để kịp thời điều chỉnh những sai sót và hỗ trợ khi giáo viên gặp khó khăn vướng mắc

- Đề xuất lên chuyên môn PGD những khó khăn vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện.

6.2. Tổ trưởng chuyên môn.

- Tổ chức dạy thể hiện, thao giảng, dự giờ để chia sẻ, góp ý cho giáo viên về thực hiện dạy học lớp 3 theo chương trình PT 2018

- Kiểm tra việc dạy học của giáo viên để kịp thời điều chỉnh nhưng sai sót và hỗ trợ khi giáo viên gặp khó khăn vướng mắc

- Đề xuất với BGH những khó khăn vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện.

6.3. Giáo viên cốt cán

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề, hội thảo, SHCM do do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT, nhà trường, tổ CM tổ chức

- Nghiên cứu kỹ để hỗ trợ nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên việc triển khai dạy học lớp 3 theo CTPT 2018.

- Chủ động tham mưu đề xuất với các cấp về việc thực hiện các giải pháp để triển khai dạy học lớp 3 theo CTPT 2018 có hiệu quả.

6.4. Giáo viên dạy lớp 3.

- Nghiên cứu chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ để sử dung có hiệu quả trong giảng dạy.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, chuyên đề do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT, nhà trường, tổ CM tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy thể hiện, dự giờ, chia sẻ, trao đổi rút kinh nghiệm trong việc dạy học lớp 3 theo CTPT 2018

- Báo cáo kịp thời với TTCM, BGH về những khó khăn vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện.

7. Tổ chức cung ứng SGK lớp 3 năm học 2022-2023

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, nhà trường đăng ký nhu cầu số lượng  SGK lớp 3 trong năm học 2022-2023 về Phòng đảm bảo số lượng cho học sinh và giáo viên sử dụng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

Quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023

Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc  điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo về phòng GD-ĐT

Cử giáo viên tham gia hội thảo giới thiệu SGK đúng thành phần, số lượng  quy định; lập danh sách giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023 và CBQL tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK.

2. Phó hiệu trưởng

Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, lựa chọn SGK đúng quy định.

Tham gia nghiên cứu lựa chọn SGK, đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn sử dụng cho năm học 2022-2023

Tham mưu tổ chức các cuộc tập huấn, chuyên đề cấp trường, chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức các cuộc tập huấn, chuyên đề cấp tổ.

Thực hiện kiểm tra giám sát tổ chuên môn, giáo viên trong việc lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3

3. Tổ chuyên môn

Chủ trì họp tổ triển khai các nội dung về lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3

Bình bầu, đề xuất khen thưởng với những giáo viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình những giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3

4. Giáo viên

Nghiên cứu đầu sách để  thực hiện có hiệu quả việc lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3

Tham gia bồi dưỡng để sử dụng sử dụng sách giáo khoa lớp 3 có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán  bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 3 của trường TH Điền Mỹ,  yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu  có khó khăn vướng mắc báo cáo về BGH để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- BGH, toàn thể giáo viên;

- Website của trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Thị Anh

 

 


Tác giả: Trường Tiểu học Điền Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết